Sound analysis, inspiring ideas
Ние помагаме на клиенти от публичния и частния сектор да взимат и прилагат информирани решения, които да доведат до положително въздействие върху обществото.
КОИ СМЕ НИЕ
Ecorys South East Europe е част от Ecorys – водеща международна консултантска компания с над 85-годишна история и представителства в 25 страни по цял свят.

Нашият екип

 • Мариана Стефанова

  Управляващ директор

  Мариана е икономист с над 30-годишен опит в сферата на консултантските услуги, трансфера на знания и информационните услуги към малките и средни предприятия в България и страните от Югоизточна Европа. Тя има дългогодишна практика в развитието, управлението и оценката на проекти.
  Мариана е експерт по корпоративен анализ, управление на инвестиционните възможности, управление на човешките ресурси и обучения. Тя също така има солиден опит що се отнася до програми и проекти, финансирани от ЕС – ФАР, ИПА и структурните фондове на ЕС.

 • Даниел Нигохосян

  Старши консултант

  Даниел се присъединява към екипа на Ecorys SEE преди 7 години. Неговият принос е главно в полето на оценките на програми, финансирани от структурните и инвестиционните фондове на ЕС, със специализация в областта на регионалното развитие. Той притежава отлични умения в развитието и прилагането на техники/инструменти за анализ, оценка и развитие на системи от индикатори за програми и проекти, техники за оценка, включително качествени и количествени техники за оценка на въздействието. Даниел има и опит като асистент в Университет за национално и световно стопанство в продължение на 2 години.

 • Ирена Владимирова

  Старши консултант

  Ирена става част от Ecorys SEE през 2007 г. и допринася за развитието на компанията с професионалната си експертиза в полето на оценките, проучванията, анализа, техническата помощ, управление на водни ресурси и околна среда. Също така, тя ръководи компанията в първите години от развитието й от 2008 до края на 2010г. Ирена има докторска степен по хидромелиорации, инженер е по хидромелиоративно строителство и магъстър по международни икономически отношения. Професионалният опит на Ирена включва множество проекти за оценка и проекти в областта на околната среда където тя е била ръководител екип или експерт. Тя е и ментор на младшите консултанти.

 • Бонка Караджова

  Старши консултант

  Бонка работи в Ecorys SEE от 2009 година и днес отговаря за проектите на компанията на Западните Балкани (Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Македония, Сърбия и Черна Гора), финансирани от инструментa за предприсъединяване. Бонка има 13-години общ професионален опит, 10 от които в управление, изпълнение, мониториг и оценка на проекти и програми, финансирани от ЕС. Тя има магистърска степен по Стопанско управление от Софийски университет „Св. Климент Охридски”и бакалавърска степен по Международни отношения от УНСС.

 • Анета Ковачева

  Старши консултант

  Анета започва работа в Ecorys SEE през 2012 година. Експертизата й обхваща изследвания и анализи на публични политики, включително национално и ЕС законодателство и политики в областта на Вътрешния пазар, обществени поръчки и конкурентоспособност, пазар на труда и заетост, образование, регионално развитие, Обща селскостопанска политика и др. Анета има опит в извършването на проучвания, изследвания, анализи, сравнителни анализи и оценки в изброените сфери.

 • Иглика Василева

  Старши консултант

  Иглика има опит в икономическите анализи и прогнози от над 15 години, като работи в Ecorys SEE от 4 години. Тя е има две магистърски степени – по Макроикономика и по Финанси и банково дело. В Ecorys SEE Иглика изготвя икономически анализи и прогнози, оценки на програми и анализ на въздействието на публичните политики с акцент върху количествените методи – иконометрично моделиране, изчислими и динамични модели на общото равновесие, математическото оптимиране и теорията на игрите. Тя има голям опит и в използването на софтуерни пакети за статистически анализ, моделиране, визуализация и автоматизация.

 • Кристина Попдончева

  Консултант

  Кристина се присъединява към семейството на Ecorys SEE през 2009 година и прилага своята експертиза в областта на обществените поръчки. Тя отговаря за събирането и подготовката на тръжна документация при кандидатстване по обществени поръчки, а също така за прилагането и управление на проекти. Кристина има бакалавърска степен по Маркетинг от Колежа по Маркетинг, търговия и управление към Великотърновския университет и магистърска степен по Финанси от Икономическия институт към БАН.

 • Мария Стефанова

  Консултант

  Мария е част от екипа на Ecorys SEE от ноември 2008г. Основната й роля в компанията е свързана с подготовката на документация по различни обществени поръчки и процедури и подкрепа в процеса на изпълнение на проектите на компанията, свързаните с тях проучвания, анализ, оценка, набиране и обработка на първични и вторични данни. Мария е бакалавър по „Политически науки и международни отношения“ и „Европеистика“ от „Американски университет в България“ и магистър по „Международни отношения – Право на ЕС“ от СУ „Св. Климент Охридски.”

 • Ася Павлова

  Младши консултант

  Ася се присъединява към компанията през 2014 година, като нейната роля в Ecorys SEE е да извършва различни видове оценки на програми и проекти, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове. Тя участва също в събирането и анализа на данни в различни сфери като например регионално развитие, пазар на труда, социални политики и други. Ася има бакалавърска степен по Международни отношения от УНСС и магистърска степен по Международни отношения от Амстердамския университет, Холандия.

 • Иван Бакалов

  Младши консултант

  Иван притежава над 2-годишен опит в Ecorys SEE и се специализира в изготвянето на оценки на операционните програми и други финансирани от ЕС инструменти. Основната му експертиза е свързана с прилагането на количествени изследователски методи и подготовката на аналитични доклади. Неговите отговорности в компанията включват подготовка на технически оферти и доклади и провеждане на проучвания и изследвания. Освен това, Иван често провежда изследвания на място, интервюта и фокус групи с целеви групи. Едно от най-интересните предизвикателства за Иван е да усъвършенства графичния облик на документите на Ecorys SEE.

 • Сандър де Вос

  Консултант & Мениджър "Проекти"

  Сандър работи за Ecorys B.V. над 6 години, а е от повече от 4 в България и в офиса на Ecorys SEE. Неговите сфери на експертиза включват: Тематични: реформа на публичната администрация, Европейски отношения, международно развитие; Хоризонтални: Бизнес развитие, подготовка за търгове, управление на проекти, финансово управление и администрация Сандър има бакалавърска степен по Европейски науки и магистърска степен по Европейски науки (Международна европейска политика), а също е магистър на науките по Публична администрация (Администрация на международното развитие).

 • Денис Христов

  Младши консултант

  Денис се присъединява към екипа на Ecorys SEE през ноември 2014 г. Има магистърска степен по Одит, контрол и публично управление и бакалавърска степен по Икономика и управление от университета Париж I Пантеон-Сорбон. След края на своето образование, прави стажове в Европейската сметна палата, Европейския парламент и работи в PricewaterhouseCoopers Luxembourg. Денис притежава ценен опит и знания в областта на одита, анализа на разходите и провеждането на оценки в различни сфери. Владее отлично английски, френски и руски език.

 • Ина Герджикова

  Консултант "Комуникации"

  Ина е част от екипа на Ecorys South East Europe от януари 2016 и отговаря за комуникациите на компанията. Тя завършва бакалавър Журналистика в Софийски Университет „Св. Климент Охридски” и успоредно защитава още една бакалавърска степен – „Реклама” в Нов Български Университет. В момента завършва своята магистърска степен „Рекламен мениджмънт и визуален брандинг” в НБУ. Към новата за Ecorys SEE област „Комуникации” Ина допринася със своя разнообразен опит в журналистиката, връзки с обществеността, маркетинг и управление на дигитални медии.

Нашите услуги
Ние помагаме на клиенти от публичния и частния сектор да взимат и прилагат информирани решения, които да доведат до положително въздействие върху обществото.
Сфера на дейност
Ние помагаме за разбиране и управление на процеса на промяна, работейки с клиенти като правителствени агенции, инвестиционни фондове и предприемачи. Нашите умения покриват целия обхват от потребности на клиентите - от регионално икономическо развитие и пространствени стратегии, до инвестиционна оценка на отделни проекти.
Нашата Експертиза
Клиенти
Ecorys SEE обслужва клиенти от публичния и частния сектор на югоизточните Балкани от 2006 година, предлагайки широк спектър от решения за предизвикателствата пред обществото по отношение на политиките. Бивайки част от първата в Европа консултантска компания, базирана на изследвания, ние разполагаме със солиден опит в предоставянето на програми за развитие и сътрудничество за международни клиенти.
нашите клиенти
НОВИНИ
Thursday, April 21, 2016 - 14:44
С голямо удоволствие ви приветстваме на нашия нов уебсайт - www.ecorys.bg! В модерния и интуитивен дизайн на корпоративния ни уебсайт споделяме с вас всички детайли за дейностите, екипа, визията и подхода към работа . Можете да се запознаете с...
Еcorys с престижна награда за лидерство
Thursday, April 21, 2016 - 12:32
Воденият от Ecorys проект „Икономическа подкрепа на най-бедните” (Economic Empowerment of the Poorest (EEP)) в...
Манон Янсен модерира неформална среща
Wednesday, April 20, 2016 - 15:40
Срещата, която се организира  във връзка с холандското председателство на ЕС, се проведе в хотел Sofitel Legend The...
ЕК публикува статистиката на Еразъм+ за
Monday, February 1, 2016 - 16:31
Европейската комисия представи годишната си брошура „Erasmus Facts, Figures and Trends” на пресконференция пред...
Ecorys UK за дигиталните компетенции
Thursday, January 21, 2016 - 11:35
Доклад на Ecorys UK, озаглавен „Дигитални компетенции за икономиката на Великобритания” бе публикуван от британското...
КОНТАКТ

Офис Ecorys SEE

София

Адрес
бул. "Черни връх" 1, ет. 6
1421 София
Упътвания до офиса на Ecorys SEE

Телефон: +359 2 815 5680
Факс: +359 2 981 6032
ecoryssee@ecorys.com

Форма за контакт

Форма за контакт